THAI ENGLISH

สมาคมนวดแผนไทย จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มธุรกิจ: เครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพสมาคม/สมาพันธ์/ชมรม


The Association of Thai Massage (Chiang Mai) Map


เกี่ยวกับสถานประกอบการ

รายชื่อคณะผู้บริหาร : 1. นาย จงกล เศรษฐกร นายก 2. นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ อุปนายก 3. น.ส.สุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร อุปนายก 4. นางดวงสมร ไชยรัตน์ เลขาธิการ 5. นายมนูญ แสงคำ เหรัญญิก 6. นางฉวีวรรณ วิจฝัน ปฏิคม 7. นายวิชิต เกศะรักษ์ ประชาสัมพันธ์ 8. น.ส.จุฬาลักษณ์ เศรษฐกร กรรมการ 9. นายชญานินทร์ บุญเลิศ กรรมการ 10.นายณัฐพงค์ ชุ่มทิ นายทะเบียน

แผนผังองค์กร :

 • 1. นาย จงกล เศรษฐกร
  ตำแหน่ง: นายกสมาคมฯ
 • 2. นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์
  ตำแหน่ง: อุปนายก
 • 3. น.ส.สุทธิรักษ์ สิทธิสุนทร
  ตำแหน่ง: อุปนายก
 • 4. นางดวงสมร ไชยรัตน์
  ตำแหน่ง: เลขาธิการ
 • 5. นายมนูญ แสงคำ
  ตำแหน่ง: เหรัญญิก
 • 6. นางฉวีวรรณ วิจฝัน
  ตำแหน่ง: ปฏิคม
 • 7. นายวิชิต เกศะรักษ์
  ตำแหน่ง: ประชาสัมพันธ์
 • 8. น.ส.จุฬาลักษณ์ เศรษฐกร
  ตำแหน่ง: กรรมการฝ่ายต่างประเทศ
 • 9. นายชญานินทร์ บุญเลิศ
  ตำแหน่ง: กรรมการฝ่ายวิชาการ
 • 10. นายณัฐพงค์ ชุ่มทิ
  ตำแหน่ง: นายทะเบียน
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ : 1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของอาชีพนวดไทยสู่สากล 2. ส่งเสริม และสร้างความสามัคคี ตลอดจนสงเคราะห์ช่วยเหลือมวลสมาชิก 3. เป็นศูนย์กลาง การติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิก, ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 4. สร้างเครือข่าย และพันธมิตรทางธุรกิจสุขภาพ 5. ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่สากล 6. สร้างพลังสมาคมให้เข้มแข็งเป็นปึกแผ่นโดยความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกสมาคม

  นโยบาย : 1. การรวมตัวกันของผู้ประกอบอาชีพ โดยจัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคล บริหารงานโดยตัวแทนของผู้ ประกอบอาชีพ 2. การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ โดยการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ 3. การพัฒนาองค์ความรู้ให้มีรูปแบบเฉพาะตัวและได้รับการยอมรับ โดยทำการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ

  ภารกิจ/หน้าที่ : 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ 2. มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น 3. มีสิทธิได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 4. สมาชิกสามัญมีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคม 5. มีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม 6. มีสิทธิได้รับส่วนลดในการเข้ารับการอบรม หรือศึกษาเพิ่มเติมหลักสูตรต่างๆในโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคม 7. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 8. สมาชิกสามัญได้ชำระค่าบำรุงรายปีครบ 10 ปี แล้วให้ถือว่าเป็นสมาชิกตลอดชีพ ไม่ต้องชำระค่าบำรุงรายปีอีกต่อไป

  หน่วยงานสังกัด: โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ
  ที่อยู่: 59/9 ถนนช้างเผือก ซอย 4ฉ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  เบอร์โทรศัพท์: 053 218 632
  เบอร์โทรสาร: 053 224 197
  อีเมล์: atmcm2547@yahoo.com

  SUPPORT
  ©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG