THAI ENGLISH

โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล

กลุ่มธุรกิจ: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม


ข้อมูลทั่วไป

วันและเวลาเปิดทำการ : ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่ : 84/3 ถนนถนนเชียงใหม่-ลำปาง(ซุปเปอร์ไฮเวย์) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300

เบอร์โทรศัพท์ : +6653411234 +6653215020

เบอร์โทรสาร : 053411235

อีเมล์ : siamradhospital@outlook.com

เว็บไซต์ : www.chiangmaihospital.co.th


Chiangmai Hospital Map


ภาษาที่สามารถสื่อสาร

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสาร

 • ภาษาอังกฤษ, มีล่ามภาษาจีน, มีล่ามภาษาญี่ปุ่น สามารถสื่อสารในระดับทั่วไปและระดับการรักษา
 • เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ

 • โบว์ชัวร์ภาษาไทยและไทยใหญ่

 • การรับรองคุณภาพและรางวัลที่ได้รับ

 • การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน) มาตราฐาน HA ขั้น 2Hospital Accredition 2 (HA) - ปี พ.ศ. ที่ได้รับ 2554

 • เกี่ยวกับสถานประกอบการ

  ชื่อผู้ประกอบการ : นายสวิจักร์ โลจายะ

  ชื่อผู้รับใบอนุญาต : นายสวิจักร์ โลจายะ

  ชื่อผู้ดำเนินการ : ผศ.นพ. ศรีรัตน์ ชัยพฤกษ์

  เลขที่ใบรับรอง : 10201000357

  วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาต : 20 เม.ย. 2559

  ประเภทของสถานประกอบการ : โรงพยาบาล

  คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ) : โรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล บริการประทับใจ

  ขนาดของสถานประกอบการ :


  บริการของสถานประกอบการ

  รายละเอียดของบริการ : มีแพทย์เฉพาะทาง ได้แก่ อายุรกรรม, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, กุมารแพทย์, ศัลยแพทย์ออร์โธปดิกส์, จักษุแพทย์, วิสัญญีแพทย์, แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป, ทันตแพทย์

  รายละเอียดของบริการ : บริการเพิ่มเติม ได้แก่ คลินิคทันตกรรมพิเศษโรคฟัน, แผนกการแพทย์แผนไทย, แผนกไตเทียะบริการฝังเข็ม

  จุดเด่นของบริการในสถานประกอบการ : 1.โครงการผ่าตัดต้อกระจกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 4,242 คน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ดำเนินการโครงการพัตนางานอนามัยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน นวมทั้งสิ้น 4,560 คน 2.โครงการพัตนาศักยภาพและความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน เช่น อสม. ร่วมพัตนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ส่งผลให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น ผู้ป่วยสามารถควบคุมได้มากขึ้น พัตนาบุคคลต้นแบบในการดูแลตนเองให้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยรายอื่น 3.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยออกเยี่ยมบ้าน รณรงค์ป้องกันให้ความรู้ ส่งผลให้อัตราผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบมีจำนวนน้อยลงและไม่รุนแรง 4.ให้บริการศูนย์ฟอกไต โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทภายนอก ทำให้ผู้รับบริการของโรงพยาบาลมีความสะดวกมากขึ้น 5.โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่บริการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทย

  SUPPORT
  ©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG