THAI ENGLISH

โรงเรียน เชียงใหม่ – ไทย สปาChiang Mai Thai Spa Academy

กลุ่มธุรกิจGroup: สถานประกอบการโรงเรียนสอนนวด-สปา และสถาบันสอนแพทย์แผนไทย


ข้อมูลทั่วไปGeneral Information

วันและเวลาเปิดทำการOpen Hours : วันจันทร์ - วันศุกร์Monday - Friday

ที่อยู่Address : 29/2-3 29/2-3 ถนนRoadสิงหราชSingharaj ตำบลSub-districtศรีภูมิSri Phoom อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดProvinceเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์Post Number 50200

เบอร์โทรศัพท์Telephone : +66 53 326212-3

เบอร์โทรสารFax : +66 53 326215

อีเมล์E-mail : info@chiangmaithaispaacademy.com

เว็บไซต์Website : www.chiangmaithaispaacademy.com


ภาษาที่สามารถสื่อสารLanguage Communication

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสารMulti-Language Staff

 • ภาษาอังกฤษEnglish
 • เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศInternational Document

 • ภาษาอังกฤษEnglish

 • เกี่ยวกับสถานประกอบการCompany Information

  ชื่อผู้ประกอบการBusiness Owner : โรงเรียน เชียงใหม่ - ไทย สปาChiang Mai Thai Spa Academy

  ชื่อผู้รับใบอนุญาตLicensee : นางสาวชวนัสถ์ สินธุเขียวMISS CHAWANAT SINTHUKIOW

  วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาตCertified Date : 12 ก.พ. 2546

  ประเภทของสถานประกอบการCategory Business : โรงเรียนสอนนวด-สปา

  คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ)Slogan : สโลแกน - โรงเรียน เชียงใหม่ ไทย - สปา เป็นสถาบันการศึกษา มีรูปแบบของความซื่อสัตย์ มีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพทางด้านอาชีพสปา โรงเรียนเชียงใหม่ - ไทย สปา ก่อตั้งขึ้น ในปี 2003 ได้ทำการฝึกอบรม สำหรับการประกอบอาชีพในด้านสุขภาพและความงามพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ คือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียน เชียงใหม่ - ไทย สปา มีความภูมิใจที่เป็นสถาบันการฝึกอบรมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่จะช่วยให้การบริหาร , การจัดการ และการฝึกอบรมพนักงานให้มีคุณภาพสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมสปา ที่ โรงเรียน เชียงใหม่ - ไทย สปาเราเน้นการพัฒนาความรู้ และทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมภาคเหนือของไทยและ แนวคิดต่างๆ นอกจากนี้เรายังได้สร้างชื่อเสียงที่แข็งแกร่ง สำหรับการอุทิศตนเพื่อการเจริญเติบโตทางวิชาการ สำหรับนักเรียนแต่ละคนที่เข้าเรียนในสถานศึกษาของเรา โดยการให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี การเรียนรู้ที่โดดเด่น ด้วยชั้นเรียนขนาดเล็ก และ การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล กลุ่มแรกของนักบำบัดของเรา ประกอบไปด้วย 28 คนที่ได้รับการคัดเลือก ในหลักสูตร 180 ชั่วโมง วันนี้เรามีความยินดี ที่จะรายงานว่าพวกเขาได้ประสบความสำเร็จในการสอบและจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมสูงสุด ! และพวกเขายังได้รับการรับรอง การอนุมัติที่ออกโดยโรงเรียน เชียงใหม่ - ไทย สปา ภารกิจของเราคือ การให้ความรู้แก่นักเรียนของเรา เพื่อเป็นผู้นำในการบริหารจัดการสปาชั้นนำในอุตสาหกรรมสปาภาคเหนือของประเทศไทย วิสัยทัศน์โรงเรียนของเรา คือการเป็นผู้นำของการจัดการการศึกษาทางด้านสปาและรูปแบบของความซื่อสัตย์ คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งการอนุรักษ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมแนวคิดและผลิตภัณฑ์ของวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ หรือ " ล้านนา ."Slogan : Chiang Mai Thai Spa Academy, be a model of integrity, quality and professionalism for Spa Career. Established in 2003, the Chiang Mai Thai Spa has recently been training people for new careers in the health and beauty field along with active encouragement from the government sector at the Chiang Mai Center for Skill Development. The Chiang Mai Thai Spa is proud to be a new training institute in Chiang Mai that is helping to address the need for top-quality administrative, managerial, and staff training programs customized for the spa industry. At the Chiang Mai Thai Spa, we emphasize the development of knowledge and skills in relation to Northern Thai Culture & Concepts. with Moreover, we have built a strong reputation for being dedicated to the academic and personal growth of each student enrolled in our programs by providing an exceptional learning environment, small classes and individualized instruction. Our first group of therapists consisted of 28 people who were enrolled in a 180-hour course. Today, we are pleased to report that they have successfully completed their exams and graduated with top honors! They have also received an approval certificate that was issued by the Chiang Mai Thai Spa Institute. Our mission is to educate our students to be the top Spa Management Leaders in the Spa Industry of Northern Thailand. Our school’s vision is to be a leader of Spa Management Education and a model of integrity, quality and professionalism, while placing a high value on conservation and promotion of the culture, concepts, and products of Northern Thai’s culture or “Lan Na.”

  ขนาดของสถานประกอบการSize : 10-100 คน10-100 person


  หลักสูตรการสอนCourses :

 • 1. นวดไทย Thai Lanna Massage

  จำนวนชั่วโมงCourse Duration: 150 ชั่วโมง150 hours.

  สถานะหลักสูตรCourse Status
  การรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาCertified by The Educational Service Area Office : ได้

  ประเภทหลักสูตรCourse Proposal : เพื่อสุขภาพ

  เงื่อนไขการเปิดหลักสูตร เวลาเปิดเรียนCourse Information: เวลาเปิดเรียน 09.00 - 16.00 น. การประเมินผล ๑. ผู้เรียน จะต้องมีเวลาเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียน ๒. เกณฑ์การตัดสินต้องผ่านการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ๓. ฝึกภาคปฏิบัติ โดยเก็บตัวอย่างกรณีศึกษาบุคคลไม่น้อยกว่า ๓๐ ราย (ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกลางกำหนดไว้) Start time 09.00 am. - 16.00 pm. Evaluation 1. The student must have theoretical and practical classes at least 80 percent of the time . 2. The criteria to be tested in theory and practice , with a score of not less than 60 percent . 3. Practice Samples were collected at least 30 individual case studies . (On the basis that the middle course ) .

  คุณสมบัติผู้เรียนProperties of students: คุณสมบัติผู้เรียน ๑. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี ๒. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ ๓. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการ หรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน Students 's property 1. The minimum age is 18 years. 2. Graduation least compulsory education . 3. A healthy body and mind healthy . Has the right personality Without disabilities Or abnormal physical and mental barriers to training and employment practice .

  ประโยชน์จากการเรียนBenefits of lessons :

 • ดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวเบื้องต้น
 • ประกอบอาชีพด้านการนวดหรือสปา เพื่อสุขภาพ
 • ประกอบอาชีพด้านการนวด เพื่อการรักษาภายใต้ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ

 • จำนวนผู้ที่จบจากโรงเรียนจนถึงปัจจุบันThe number of graduate students until the present: 800 คน


  SUPPORT
  ©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG