THAI ENGLISH

โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอลCHIANGMAI HOSPITAL

กลุ่มธุรกิจGroup: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม


ข้อมูลทั่วไปGeneral Information

วันและเวลาเปิดทำการOpen Hours : ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่อยู่Address :

เบอร์โทรศัพท์Telephone :

เบอร์โทรสารFax : 053411235

อีเมล์E-mail : [email protected]

เว็บไซต์Website : www.chiangmaihospital.co.th


Chiangmai Hospital Map

5,0

ภาษาที่สามารถสื่อสารLanguage Communication

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสารMulti-Language Staff

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศInternational Document


การรับรองคุณภาพและรางวัลที่ได้รับAward


เกี่ยวกับสถานประกอบการCompany Information

ชื่อผู้ประกอบการBusiness Owner : นายสวิจักร์ โลจายะ

ชื่อผู้รับใบอนุญาตLicensee : นายสวิจักร์ โลจายะ

ชื่อผู้ดำเนินการManager : ผศ.นพ. ศรีรัตน์ ชัยพฤกษ์

เลขที่ใบรับรองCertificate No. : 10201000357

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาตCertified Date : 20 เม.ย. 2559

ประเภทของสถานประกอบการCategory Business : โรงพยาบาล

คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ)Slogan : โรงพยาบาลคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล บริการประทับใจ


บริการของสถานประกอบการServices

จุดเด่นของบริการในสถานประกอบการOutstanding Service : 1.โครงการผ่าตัดต้อกระจกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 4,242 คน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล ดำเนินการโครงการพัตนางานอนามัยโรงเรียนจำนวน 5 โรงเรียน นวมทั้งสิ้น 4,560 คน 2.โครงการพัตนาศักยภาพและความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน เช่น อสม. ร่วมพัตนาการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในชุมชน ส่งผลให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้มากขึ้น ผู้ป่วยสามารถควบคุมได้มากขึ้น พัตนาบุคคลต้นแบบในการดูแลตนเองให้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยรายอื่น 3.โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน โดยออกเยี่ยมบ้าน รณรงค์ป้องกันให้ความรู้ ส่งผลให้อัตราผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบมีจำนวนน้อยลงและไม่รุนแรง 4.ให้บริการศูนย์ฟอกไต โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทภายนอก ทำให้ผู้รับบริการของโรงพยาบาลมีความสะดวกมากขึ้น 5.โรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่บริการแพทย์ทางเลือกแพทย์แผนไทย

SUPPORT
©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG