THAI ENGLISH

คลินิกทันตกรรมเฮาท์ออฟเดนทิสHouse of Dentistsinfo

กลุ่มธุรกิจGroup: สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล ทันตกรรม


ข้อมูลทั่วไปGeneral Information

วันและเวลาเปิดทำการOpen Hours : ทุกวัน 10.00-20.00 น.

ที่อยู่Address :

เบอร์โทรศัพท์Telephone :

อีเมล์E-mail : [email protected]

เว็บไซต์Website : www.houseofdentists.com


House of Dentist Map

1,0

ภาษาที่สามารถสื่อสารLanguage Communication

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสารMulti-Language Staff

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศInternational Document


การรับรองคุณภาพและรางวัลที่ได้รับAward


เกี่ยวกับสถานประกอบการCompany Information

ชื่อผู้ประกอบการBusiness Owner : ทพ. ธนโชติ อึ้งจิตรไพศาล

ชื่อผู้รับใบอนุญาตLicensee : ทพ. ธนโชติ อึ้งจิตรไพศาล

ชื่อผู้ดำเนินการManager : ทพ. ธนโชติ อึ้งจิตรไพศาล

เลขที่ใบรับรองCertificate No. : 50103001659

วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบอนุญาตCertified Date : 15 มี.ค. 2559

ประเภทของสถานประกอบการCategory Business : สถานพยาบาล

ประเภทของสถานพยาบาลCategory of medical : ทันตกรรมทั่วไป

คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ)Slogan : Everyone can smile (ใครๆก็ยิ้มได้)


บริการของสถานประกอบการServices

SUPPORT
©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG