THAI ENGLISH

สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนาLanna Thai Medical Federation

กลุ่มธุรกิจGroup: เครือข่ายด้านธุรกิจสุขภาพสมาคม/สมาพันธ์/ชมรม


lannahealth Map

7,0

ภาษาที่สามารถสื่อสารLanguage Communication

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสารMulti-Language Staff


เกี่ยวกับสถานประกอบการCompany Information

รายชื่อคณะผู้บริหารBoard of Directors : คณะกรรมการบริหาร สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ ตามที่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๗๙ มีรายนามดังนี้ ๑. นายวัลลภ เผ่าพนัส ประธานสมาพันธ์ ๒. นายจงกล เศรษฐกร รองประธานคนที่ 1 (ฝ่ายบริหาร) ๓. นาย สุพจน์ สุขกลัด รองประธานคนที่ 2 (ฝ่ายกิจการพิเศษ) ๔. นายบุญธรรม อินทจักร์ รองประธานคนที่ 3 (ฝ่ายพัฒนาหมอพื้นบ้าน) ๕. นางสุนทรี พีรกุล รองประธานคนที่ 4 (ฝ่ายวิชาการ) ๖. นายบรรเลง อุปละกุล รองประธานคนที่ 5 (ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์) ๗. นางมาร์กาเร็ต ผดุงทรง รองประธานคนที่ 6 (ฝ่ายต่างประเทศ) ๘. นางสาวภาวินี แก้วเกรียงไกร รองประธานคนที่ 7 (ฝ่ายประสานงานเครือข่าย) ๙. นายสมบัติ ไตรศรีศิลป์ เลขาธิการ ๑๐. นางสาวประภาศรี นภารัตน์ เหรัญญิก ๑๑. นางมาลินี คุปตรัตน์ ประชาสัมพันธ์ ๑๒. นางสาวปฐมา เดชะ นายทะเบียน ๑๓. นายมานพ สมหวัง ปฏิคม ๑๔. นางจรรยา วงค์ชัย กรรมการ ๑๕. นายภานุมาศ ฤทธิ์แก้ว กรรมการ ๑๖. นางวิไลวรรณ ประทุมบาล กรรมการ ๑๗. นางจุฬาพร กลิ่นหอม กรรมการ ๑๘. นางสาวกันยารัตน์ จักรศรี กรรมการ ๑๙. นางลลิตา ตุ้ยหล้า กรรมการ ๒๐. นางประเสริฐ ทองสุขงาม กรรมการ ๒๑. นางสิริลักษณ์ ทองศิริ กรรมการ ๒๒. นางสุภาพ อุ่นเมือง กรรมการ ๒๓. นางแสงเดือน สุยะใหญ่ กรรมการ ๒๔. นางสาวรุ้งวรรณา นันติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

วิสัยทัศน์/พันธกิจVision / Mission : อนุรักษ์ คุ้มครอง ส่งเสริม วิจัย พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน

นโยบายPolicy : สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบโรคศิลปะการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้าน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพและความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านการรักษา การใช้สมุนไพรที่ถูกหลัก ตั้งแต่ระดับตำบล โดยผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, ระดับอำเภอผ่านโรงพยาบาลชุมชน ตลอดจนระดับจังหวัด โดยทำความร่วมมือและการสนับสนุนจากสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นจะให้แต่ละจังหวัดมีการรวมกลุ่มเพื่อตั้งเป็นสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านในเขตภาคเหนือ 8 จังหวัดกลุ่มล้านนา เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนจากความต้องการของคนในชุมชน โดยคนในชุมชนและเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพของผู้ให้บริการ งานบริการและสถานพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัยตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้ได้มาตรฐานและเหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 1. ระดับชุมชน เปิดโอกาสให้หมอพื้นบ้าน ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในระดับอำเภอและจังหวัดได้ โดยต้องขึ้นทะเบียนกับสาธารณสุขจังหวัด หากมีการบริการนอกพื้นที่จังหวัดที่ขึ้นทะเบียนต้องแจ้งให้สาธารณสุขทราบเป็นครั้งๆ ไป 2. ระดับประเทศ ผู้มีใบประกอบโรคศิลป์ สามารถนำยาสมุนไพรและวิธีการรักษาของการแพทย์พื้นบ้านมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน ทั้งด้านยาสมุนไพร และการให้บริการ เพื่อเผยแพร่และใช้ได้อย่างกว้างขวางภายในประเทศ เป็นการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และประเทศไทยสามารถจะพึ่งพาตนเอง ในการดูแลสุขภาพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 3. ระดับสากล หลังจากที่ใช้กันทั่วไปและได้ผลในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ควรจะมีการทำวิจัยในด้านชีวเคมี และปฏิกิริยาการตอบสนองทางห้องปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกให้เป็นที่ยอมรับเพื่อยกระดับมาตรฐานสู่สากล เพื่อการส่งออกในด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการดูแลสุขภาพ ตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

ภารกิจ/หน้าที่Mission / Function : 1. ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาสู่สากล 2. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาระหว่างภาคเอกชนด้วยกัน 3. สร้างความเชื่อมั่นในการใช้องค์ความรู้ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของประชาชน 4. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล และให้บริการข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ตลอดจนเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา รวมทั้งการแพทย์แขนงอื่น ๆ ระหว่างมวลหมู่สมาชิก 5. เป็นกลไกในการผลักดันกิจกรรมต่อเนื่อง ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาให้ได้ผลตามนโยบายของภาครัฐ และตามความต้องการของภาคเอกชนตั้งแต่ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 6. จัดให้มีการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ร่วมกันกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน 7. คุ้มครอง ส่งเสริม วิจัย และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนาของมวลหมู่สมาชิก ยกระดับมาตรฐานด้านคุณภาพและการบริการ และดำเนินการเผยแพร่แก่สาธารณชนทั่วไป ตลอดจนคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรม 8. ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมให้มีการดูแล คุ้มครอง ป้องกัน และรักษาชีวิต ร่างกาย สุขภาพของประชาชน ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านล้านนา อันเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป 9. ส่งเสริมให้มวลหมู่สมาชิกรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการแพทย์ไทยและการแพทย์ พื้นบ้านล้านนาที่ดีงามสืบไป 10. ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูล ในมวลหมู่สมาชิกตามสมควร


SUPPORT
©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG