THAI ENGLISH

ชีวีวนา สวีท รีสอร์ทShewe Wana Suite Resortinfo

กลุ่มธุรกิจGroup: สถานประกอบการเกี่ยวกับการพํานักระยะยาวและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ


ข้อมูลทั่วไปGeneral Information

วันและเวลาเปิดทำการOpen Hours : 06.00-23.00 น.06.00 AM - 11.00 PM

ที่อยู่Address :

เบอร์โทรศัพท์Telephone :

เบอร์โทรสารFax : 053-240023

อีเมล์E-mail : [email protected]

เว็บไซต์Website : http://www.shewewanasuite.com


Shewe Wana Suite Resort Map

0,0

ภาษาที่สามารถสื่อสารLanguage Communication

ภาษาที่บุคลากรสามารถสื่อสารMulti-Language Staff

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศInternational Document


การรับรองคุณภาพและรางวัลที่ได้รับAward


เกี่ยวกับสถานประกอบการCompany Information

ชื่อผู้ประกอบการBusiness Owner : คุณสุนทรี วิประกษิต

ชื่อผู้รับใบอนุญาตLicensee : คุณสุนทรี วิประกษิต

เลขที่ใบอนุญาตLicense No. : 0503558006289

ประเภทของสถานประกอบการCategory Business : สถานประกอบการด้านพำนักระยะยาว

คำอธิบายธุรกิจหรือองค์กร (สโลแกนของสถานประกอบการ)Slogan : ชีวีวนา หมายถึง ชีวิตอยู่ร่วมกับะรรมชาติ

ขนาดของสถานประกอบการSize : รองรับลูกค้าได้ 30 คน ต่อครั้ง


บริการของสถานประกอบการServices

รายละเอียดของบริการService Details :


SUPPORT
©2016 LANNAHEALTHHUB.ORG